• Naczelna Organizacja Techniczna
  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie

  adres:
   
  ul. Kopernika 1
  35-959 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 862-13-91
  17 853-44-29
  e-mail:

  fsntnot@poczta.onet.pl


  Dyrektor biura NOT w Rzeszowie: mgr Bogdan Szupernak


Archiwum wiadomości:


 • Zapraszamy na szkolenie z "Doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin" - Szkolenie podstawowe (trwa trzy dni, skierowane jest do osób, które pierwszy raz przystępują do w/w szkolenia). Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16-17 października 2014 roku od godz. 9:00 w Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Kopernika 1 w Rzeszowie.

 • Zapraszamy na szkolenie z "Doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin" - Szkolenie podstawowe ( trwa trzy dni, skierowane jest do osób, które pierwszy raz przystępują do w/w szkolenia). Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27-28 marca 2014 roku od godz. 9:00 w Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Kopernika 1.

  Zapraszamy na szkolenie z "Doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin" - Szkolenie uzupełniające ( trwa jeden dzień, skierowane do osób, które już wcześniej uczestniczyły w w/w szkoleniu). Szkolenie odbędzie się w dniu 21 marca 2014 roku od godz. 8:00 w Naczelnej Organizacji Technicznej , ul. Kopernika 1.

  Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 17 862 13 91.

  ZAPRASZAMY

 • WYJAZD STUDYJNY DO WARSZAWY Z PROJEKTU "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" JEST PLANOWANY NA 19-20.04.2013 ROKU.

 • KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" PLANOWANA JEST W DNIACH 14-15.06.2013 ROKU.

 • Rzeszów, dnia 10.05.2013 r.


  Ogłoszenie o wyborze oferty


  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie realizująca projekt „Razem możemy więcej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, że zakończono wybór ofert na nocleg, wyżywienie oraz wynajem sal konferencyjnych na konferencję w ramach niniejszego projektu.

  Swoje oferty zgłosiły następujące firmy:
  1. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
  2. SPA HOTEL SPLENDOR, Siedliska
  3. „NOWY DWÓR” mgr Jolanta Podgórska-Migut, Świlcza

  Wszystkie osoby (firmy) spełniły wymagania formalne.

  Po dokonaniu rozeznania złożonych ofert według przyjętych kryteriów, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:


  Lp.

  Firma

  1.

  Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sal konferencyjnych na konferencję.

  SPA HOTEL SPLENDOR,
  Siedliska  Kierownik Projektu
  Bogdan Szupernak

 • Rzeszów, dnia 06.02.2013 r.


  Ogłoszenie o wyborze oferty


  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie realizująca projekt „Razem możemy więcej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, że zakończono wybór ofert dotyczących zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, rzutnika, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tablicy interaktywnej, aparatu fotograficznego w ramach niniejszego projektu.

  Swoje oferty zgłosiły następujące firmy:
  1. Firma Handlowo-Usługowa „ABM” Marek Antkiewicz
  2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LOBOS” sp. z o.o.
  3. Labelland Paweł Nowacki

  Wszystkie osoby (firmy) spełniły wymagania formalne.

  Po dokonaniu rozeznania złożonych ofert według przyjętych kryteriów, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:


  Lp.

  Firma

  1.

  Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, rzutnika, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tablicy interaktywnej, aparatu fotograficznego

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  „LOBOS” sp. z o.o.  Kierownik Projektu
  Bogdan Szupernak

 • Rzeszów, dnia 30.04.2013 r.


  ZAPYTANIE OFERTOWE NA:


  nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej
  w ramach projektu „Razem możemy więcej” współfinansowanego
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  1. Nazwa i adres Zamawiającego.
  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
  Rada w Rzeszowie
  ul. Kopernika 1 35-959 Rzeszów
  Tel. (17) 862-13-91 fax. (17) 853-44-29


  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz wynajem sal konferencyjnych na konferencje.
  2.1 Od Wykonawcy oczekujemy:
  – lokalizacji w odległości max. 20 km od Rzeszowa (liczone od centrum Rzeszowa)
  1)ośrodek musi znajdować się poza granicami administracyjnymi Rzeszowa
  – dyspozycji pokoi dwuosobowych na 80 osób (każdy pokój wyposażony w pojedyncze łóżka, pokoje z łazienką)
  – zapewnienia usługi noclegowej połączonej z wyżywieniem dla 80 os.: 1 śniadanie, 2 obiady, 2 kolacje, 4 przerwy kawowe
  - sali szkoleniowej dla 80 osób, czas wynajęcia sal: dwa pełne dni (sala wyposażona w: stoły, krzesła, ekran, flipchart,)
  - dodatkowych możliwości spędzania czasu poza godzinami szkoleniowymi w budynku ośrodka
  2.2. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników konferencji oraz wyżywienia na podstawie menu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni serwis gastronomiczny (przygotowanie i sprzątanie, zastawa). W terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą. W terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną liczbę uczestników szkolenia.
  2.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  1) 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
  2) 55120000 -7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
  3) 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
  4) 55130000-0 Inne usługi hotelarskie
  5) 55240000-4 Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych
  6) 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków


  3. Termin wykonania zamówienia.
  14 czerwca 2013 roku dzień zakwaterowania, 15 czerwca 2013 roku dzień wykwaterowania.
  1 nocleg.


  4. Warunki udziału w postępowaniu.
  4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - spełniają wszystkie oczekiwania wymienione w pkt. 2.1 opisu przedmiotu zamówienia,
  Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
  4.2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.


  5. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu.
  5.1 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 4.1 i w pkt 4.2 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” - „nie spełnia”


  6. Wymagane dokumenty.
  - Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
  - Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
  Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału.


  7. Opis sposobu przygotowania oferty.
  7.1 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako załącznik nr 1). Oferta powinna:
  • zawierać pełną nazwę oferenta,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer KRS lub numer innego właściwego dla Wykonawcy rejestru,
  • być sporządzona w języku polskim,
  • treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, inaczej oferta zostanie odrzucona,
  • zawierać cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Określone jest: łączna kwota brutto oferty wraz ze szczegółową kalkulacją (cena brutto noclegu za osobę, cena brutto wyżywienia na osobę wraz z przerwami kawowym, cena wynajmu sali konferencyjnej).


  8. Forma oferty.
  8.1 Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej (scan).
  8.2 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów.
  8.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


  9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bogdan Szupernak tel. (17) 862-13-91 fax. (17) 853-44-29


  10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres ul. Kopernika 1 35-959 Rzeszów, bądź w formie elektronicznej (scan) na adres e-mail fsntnot@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 06 maja 2013 roku do godz. 16.00


  11. Kryteria oceny ofert.
  11.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
  11.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
  Cena brutto 100% - 100 punktów
  11.3 Ostateczna ocena punktowa oferty
  Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
  Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt
  11.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów.


  12. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.
  12.1 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  12.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  12.3 Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego


  13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
  W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, poprzez e-mail, oraz telefonicznie.


  14. Unieważnienie postępowania.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


  15. Pozostałe informacje.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.


  16. Finansowanie.
  Zamówienie jest w ramach projektu „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  17. Płatnikiem będzie.
  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
  Rada w Rzeszowie
  ul. Kopernika 1 35-959 Rzeszów
  NIP 813-02-68-679 PEKAO S.A. IIO/Rzeszów 70 1240 2614 1111 0000 3958 5998


  18.Załączniki.
  1. Formularz ofertowy.
  2. Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  Załączniki do pobrania:
  - Formularz zapytania ofertowego.pdf
  - Załącznik nr 1.pdf
  - Załącznik nr 2.pdf


 • Rzeszów, dnia 06.02.2013 r.


  Ogłoszenie o wyborze oferty


  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie realizująca projekt „Razem możemy więcej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, że zakończono wybór ofert dotyczących zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, rzutnika, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tablicy interaktywnej, aparatu fotograficznego w ramach niniejszego projektu.

  Swoje oferty zgłosiły następujące firmy:
  1. Firma Handlowo-Usługowa „ABM” Marek Antkiewicz
  2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LOBOS” sp. z o.o.
  3. Labelland Paweł Nowacki

  Wszystkie osoby (firmy) spełniły wymagania formalne.

  Po dokonaniu rozeznania złożonych ofert według przyjętych kryteriów, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:


  Lp.

  Firma

  1.

  Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, rzutnika, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tablicy interaktywnej, aparatu fotograficznego

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  „LOBOS” sp. z o.o.  Kierownik Projektu
  Bogdan Szupernak

 • Rzeszów, dnia 24.01.2013 r.


  Zaproszenie do składania ofert


  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie – realizator projektu „Razem możemy więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego
  Zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, rzutnika, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tablicy interaktywnej, aparatu fotograficznego  I. Przedmiot zapytania ofertowego:
  Komputer stacjonarny - CPV 30.21.33.00
  Komputer osobisty - CPV 30.21.31.00
  Oprogramowanie do komputera - CPV 48.00.00.00
  Drukarka laserowa kolorowa - CPV 30.23.21.10
  Urządzenie wielofunkcyjne - CPV 30.23.21.10
  Tablica interaktywna - CPV 38.65.34.00
  Aparat fotograficzny - CPV 38.65.10.00


  II. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty:
  1. Oferty będą przyjmowane do 31.01.2013 r. – godz. 15:00
  2. Za złożenie oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą na adres wskazany przez zamawiającego tj: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie, ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów
  3. Oferta powinna być wypełniona wg wzoru – Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2
  4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia oraz zapytania ofertowego
  5. Oferta złożona po terminie lub na adres inny niż wskazany uważana jest za nieważną
  6. Oferta powinna być kompletna. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
  7. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.  Kierownik Projektu
  Bogdan Szupernak

  Załączniki do pobrania:
  - Formularz zapytania ofertowego.pdf
  - Załącznik nr 1.pdf
  - Załącznik nr 2.pdf


 • Rzeszów, dnia 15.10.2012 r.


  Ogłoszenie o wyborze oferty


  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie realizująca projekt „Razem możemy więcej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, że zakończono wybór ofert na doradcę w zakresie przygotowania wniosków w ramach projektów unijnych ramach niniejszego projektu.

  Swoje oferty zgłosiły następujące osoby:
  Dawid Zabawa
  Justyna Słowik-Klinikowska
  Małgorzata Justyna Puzio.

  Wszystkie osoby spełniły wymagania formalne.

  Po dokonaniu rozeznania złożonych ofert i ocenie według przyjętych kryteriów na doradcę w zakresie przygotowania wniosków w ramach projektów unijnych wybrano następującą osobę:


  Lp.

  Zakres tematyczny

  Imię i nazwisko doradcy

  1.

  Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków w ramach projektów unijnych

  Justyna Słowik-Klinikowska  Kierownik Projektu
  Bogdan Szupernak

 • Rzeszów, dnia 04.10.2012 r.


  Zaproszenie do składania ofert

  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
  Rada w Rzeszowie – realizator projektu „Razem możemy więcej”
  w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego

  ogłasza nabór na stanowisko
  z zakresu przygotowania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z zasadą rozeznania rynku


  I Wymagania niezbędne
  * wykształcenie wyższe
  * doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, co najmniej 50 godzin szkoleniowych
  * dobra znajomość obsługi komputera,
  * dobra organizacja pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność.

  II Do obowiązków moderatora należeć będzie
  * przeprowadzenie doradztwa na terenie województwa podkarpackiego, w miejscach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego z następujących zagadnień:
  1. doradztwo w zakresie przygotowania wniosków w ramach projektów unijnych z programu POKL, FIO
  2. doradztwo w wyborze odpowiedniego źródła finansowania, grantu, programu głównie w zakresie projektów partnerskich dla członków federacji NOT
  Zakłada się, że zostaną przeprowadzone doradztwa w następującej ilości:
  - 20 godzin doradztwa miesięcznie

  III Wymagane dokumenty:
  * życiorys zawodowy (CV),
  * wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z podaną stawką za 1 godz. doradztwa

  IV. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty:
  1. Oferty będą przyjmowane do 10.10.2012 r. – godz. 15:00
  2. Za złożenie oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście, drogą mailową lub przesłanie pocztą na adres wskazany prze Zamawiającego tj.:
  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie, ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty do Biura Projektu.
  3. Oferta powinna być wypełniona wg wzoru – Załącznik nr 1
  4. Usługa będzie realizowana w ramach umowy zlecenia, okres realizacji usługi od 15.10.2012 do 30.06.2013 r. według harmonogramu spotkań
  5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia oraz zapytania ofertowego
  6. Oferta złożona po terminie lub na adres inny niż wskazany uważana jest za nieważną.
  7. Oferta powinna być kompletna.
  8. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

  Kierownik Projektu
  Bogdan Szupernak

  Załączniki do pobrania:
  - Formularz zapytania ofertowego.pdf
  - Załącznik nr 1.doc


 • Rzeszów, dnia 10.09.2012 r.


  Ogłoszenie o wyborze oferty


  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie realizująca projekt „Razem możemy więcej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, że zakończono wybór ofert na moderatora/rkę cyklu spotkań dla członków federacji realizowanych w ramach niniejszego projektu.

  Swoje oferty zgłosiły następujące osoby:
  Halina Borysiewicz
  Grzegorz Basarab
  Krzysztof Paliwoda
  Joanna Nowicka.

  Wszystkie osoby spełniły wymagania formalne.

  Po dokonaniu rozeznania złożonych ofert i ocenie według przyjętych kryteriów na moderatorów spotkań wybrano następującą osobę:


  Lp.

  Zakres tematyczny spotkania

  Imię i nazwisko moderatora

  1.

  Wypracowanie formalnych standardów etycznych w federacji

  Krzysztof Paliwoda

  2.

  Dlaczego warto działać razem, zasady dobrego partnerstwa

  Krzysztof Paliwoda

  3.

  Umowy partnerskie, zasady, obowiązki, przepływy finansowe pomiędzy partnerami

  Krzysztof Paliwoda

  4.

  Czy warto współpracować z administracją, zasady tej współpracy, ograniczenia, możliwości

  Krzysztof Paliwoda

  5.

  Analiza projektów partnerskich, dobrych praktyk, projektów przygotowanych w ramach projektu, prezentacja, dyskusja

  Krzysztof Paliwoda

  6.

  Podsumowanie realizowanego projektu, podsumowanie pozyskanej wiedzy i umiejętności

  Krzysztof Paliwoda  Kierownik Projektu
  Bogdan Szupernak


 • Rzeszów, dnia 10.09.2012 r.


  Ogłoszenie o wyborze oferty


  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie realizująca projekt „Razem możemy więcej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, że zakończono wybór ofert na trenera/rkę cyklu szkoleń realizowanych w ramach niniejszego projektu.

  Swoje oferty zgłosiły następujące osoby:
  Halina Borysiewicz
  Grzegorz Basarab
  Krzysztof Paliwoda
  Bartosz Kosiński
  Joanna Nowicka.

  Wszystkie osoby spełniły wymagania formalne.

  Po dokonaniu rozeznania złożonych ofert i ocenie według przyjętych kryteriów na trenerów wybrano następujące osoby:


  Lp.

  Moduł szkolenia

  Imię i nazwisko trenera/rki

  1.

  Moduł III – Tworzenie projektów partnerskich

  Joanna Nowicka

  2.

  Moduł IV – Współpraca z administracją

  Krzysztof Paliwoda  Kierownik Projektu
  Bogdan Szupernak

 • Rzeszów, dnia 30.08.2012 r.


  Zaproszenie do składania ofert

  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
  Rada w Rzeszowie – realizator projektu „Razem możemy więcej”
  w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego

  ogłasza nabór na stanowisko
  moderatora/rki
  KOD CPV: 80500000-9 – usługi szkoleniowe


  I Wymagania niezbędne
  * wykształcenie wyższe
  * doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, co najmniej 50 godzin szkoleniowych
  * dobra znajomość obsługi komputera,
  * dobra organizacja pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność.

  II Do obowiązków moderatora należeć będzie
  * przygotowanie i przeprowadzenie 6 z następujących tematów:
  1.Wypracowanie formalnych standardów etycznych w federacji
  2.Dlaczego warto działać razem , zasady dobrego partnerstwa
  3.Umowy partnerskie, zasady, obowiązki, przepływy finansowe pomiędzy partnerami
  4.Czy warto współpracować z administracją, zasady tej współpracy, ograniczenia, możliwości
  5.Analiza projektów partnerskich, dobrych praktyk, projektów przygotowanych w ramach projektu, prezentacja, dyskusja
  6.Podsumowanie realizowanego projektu, podsumowanie pozyskanej wiedzy i umiejętności dla członków federacji NOT (każde spotkanie będzie trwało 8 godzin szkoleniowych) i będzie skierowane do członków stowarzyszeń naukowo-technicznych - grupy szkoleniowe po 20 osób.

  III Wymagane dokumenty:
  * życiorys zawodowy (CV),
  * wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z podaną stawką za 1 godz. szkoleniową

  IV. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty:
  1. Oferty będą przyjmowane do 06.09.2012 r. – godz. 15:00
  2. Za złożenie oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą na adres wskazany prze Zamawiającego tj.: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie, ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów
  3. Oferta powinna być wypełniona wg wzoru – Załącznik nr 1
  4. Usługa będzie realizowana w ramach umowy o dzieło, okres realizacji usługi od 13.09.2012 do 30.06.2013 r. według harmonogramu spotkań
  5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia oraz zapytania ofertowego
  6. Oferta złożona po terminie lub na adres inny niż wskazany uważana jest za nieważną
  7. Oferta powinna być kompletna.
  8. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

  Kierownik Projektu
  Bogdan Szupernak

  Załączniki do pobrania:
  - Formularz zapytania ofertowego.pdf
  - Załącznik nr 1.doc


 • Rzeszów, dnia 30.08.2012 r.


  Zaproszenie do składania ofert

  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
  Rada w Rzeszowie – realizator projektu „Razem możemy więcej”
  w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego

  ogłasza nabór na stanowisko
  trenera/rki
  KOD CPV: 80500000-9 – usługi szkoleniowe


  I Wymagania niezbędne
  * wykształcenie wyższe
  * doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, co najmniej 50 godzin szkoleniowych
  * dobra znajomość obsługi komputera,
  * dobra organizacja pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność.

  II Do obowiązków trenera należeć będzie
  * przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń (każde szkolenie będzie trwało 16 godzin szkoleniowych) w ramach 2 modułów tematycznych skierowanych do członków stowarzyszeń naukowo-technicznych - grupy szkoleniowe po 15 osób.

  III Wymagane dokumenty:
  * życiorys zawodowy (CV),
  * wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z podaną stawką za 1 godz. szkoleniową

  IV. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty:
  1. Oferty będą przyjmowane do 06.09.2012 r. – godz. 15:00
  2. Za złożenie oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą na adres wskazany prze Zamawiającego tj.: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie, ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów
  3. Oferta powinna być wypełniona wg wzoru – Załącznik nr 1
  4. Usługa będzie realizowana w ramach umowy o dzieło, okres realizacji usługi od 14.09.2012 do 30.06.2013 r. według harmonogramu szkoleń
  5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia oraz zapytania ofertowego
  6. Oferta złożona po terminie lub na adres inny niż wskazany uważana jest za nieważną
  7. Oferta powinna być kompletna. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na poszczególne moduły szkoleniowe.
  8. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

  Kierownik Projektu
  Bogdan Szupernak

  Załączniki do pobrania:
  - Formularz zapytania ofertowego.pdf
  - Załącznik nr 1.doc


 • W miesiącu kwietniu odbyło się zebranie Członków Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Program spotkania poniżej:

  "W dniu 26 kwietnia 2012 roku (czwartek) odbędzie się zebranie Członków Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT o godz. 13.00 - I termin, o godz. 13.30 – II termin w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146.

  Proponowany porządek zebrania: Obrady rozpoczniemy obiadem
  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie proponowanego porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu – Prezes Zarządu Rady
  4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011 rok – Główna Księgowa
  5. Informacja Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  6. Dyskusja
  7. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu BILANSU za 2011 rok
  8. Wolne wnioski
  9. Przedstawienie postępu realizacji projektu „Razem możemy więcej”
  10. Dyskusja


  Z poważaniem
  Prezes Zarządu
  mgr inż. Janusz Dobrzański"

 • Odszedł od nas śp. prof. zw. dr inż. dr h.c. Kazimierz E. OCZOŚ (8.12.1931 - 7.03.2012)

  Znaliśmy Go jako naukowca, specjalistę w zakresie kształtowania materiałów metalowych i niemetalowych sposobów obróbki skrawaniem, ściernej i erozyjnej oraz w problematyce rapid-technologii (Rapid Prototyping, Rapid Tooling i Rapid Manufacturing). Znamy Go jako autora 11 monografii oraz ponad 500 publikacji naukowych. Pełnił szereg funkcji związanych z działalnością naukową, organizatorską i edytorską, między innymi był:


  • • członkiem Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk,
  • • członkiem rzeczywisty Ukraińskiej Akademii Transportu w Kijowie,
  • • członkiem zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce,
  • • członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych,
  • • zastępcą redaktora naczelnego ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY,
  • • redaktorem naczelny czasopisma naukowo-technicznego "MECHANIK".
  • • Prezesem ZG SIMP, Prezesem SIMP Oddział Rzeszów
  • • Prezes Oddziału NOT w Rzeszowie


  A przede wszystkim był naszym kolegą i przyjacielem. Żył szybko i być może zbyt intensywnie. Nie doczekał niestety wydania swojej ostatniej książki. Jak innego wymiaru teraz przybiera fakt odbytej z nim ostatniej rozmowy każdego z nas. Zaczyna pomału docierać do naszej świadomości nieuchronność tego zdarzenia. Tak to BYŁA nasza ostatnia z nim rozmowa czy może jakaś już niespełniona obietnica.


  Do czasu rozpoczęcia mszy żałobnej, o godz. 13:30 przed trumną zmarłego wartę honorową pełnili Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak oraz liczni przedstawiciele grona profesorskiego, koledzy, przyjaciele. W czasie mszy ksiądz pożegnał zmarłego mówiąc miedzy innymi: „Siostry i Bracia Drodzy w Panu! Zebraliśmy się w tej świątyni wokół trumny brata Kazimierza, by go pożegnać. Ale także po to, by dziękować Panu Bogu za jego życie, za dar Boży, jakim dla Politechniki, Regionu i Ojczyzny była jego działalność. Równocześnie prosimy: Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Amen”. Po odprawionej mszy za duszę zmarłego kondukt żałobny odprowadził Go do grobowca rodzinnego. Tam zmarłego po raz ostatni pożegnał Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, który w krótkich słowach przypomniał ważniejsze wydarzenia jego intensywnego życia w przekonaniu, że fakty mówią same za siebie. Przedstawił także jego dorobek naukowy, społeczny i organizacyjny. Przemówienie pożegnalne wygłosił przedstawiciel KONFERENCJI REKTORÓW POLSKICH UCZELNI TECHNICZNYCH. Na zakończenie uroczystości pogrzebowych przybyłym uczestnikom podziękował syn zmarłego profesora. Było to jednocześnie także bardzo przejmujące pożegnanie syna z ojcem. Wywarło ono niesamowite wrażenie na uczestnikach pogrzebu.


  Zaduma
  Życie i śmierć, zawsze razem,
  tak blisko jak dzień i noc,
  Lecz nie wiesz, kiedy ta druga,
  pokaże Ci swoją moc.
  Dlatego żyj jak najpiękniej,
  by w chwili, gdy pęknie nić,
  pozostać ciepłym wspomnieniem
  dla tych, co mogą wciąż żyć....

  Włodzimierz Adamski

 • A oto słowa pożegnania napisane przez naszego Kolegę Prezesa NOT Rzeszów Janusza Dobrzańskiego:

  Bardzo mnie zawsze boli, gdy umiera utalentowany człowiek, świat, bowiem bardziej ludzi takich potrzebuje niż niebo...” (Georg Lichtenberg)


  Jest mi niezwykle ciężko wypowiadać słowa pożegnania w odniesieniu do śp. Prof. Kazimierza Oczosia mojego wieloletniego Kolegi, którego poznałem na niwie SIMP-owskiej w latach 60-tych ubiegłego wieku. Zrobił na mnie wrażenie osoby odpowiedzialnej, bystrej i bardzo życzliwej. Miał szczególny dar zjednywania sobie ludzi i potrafił z każdym rozmówcą znaleźć wspólny temat do dyskusji. Śp. Prof. Kazimierz Oczoś był człowiekiem-instytucją, znanym w kraju i Europie naukowcem i organizatorem, współtwórcą tak prężnej dzisiaj Politechniki Rzeszowskiej, której myśl o jej utworzeniu zrodziła się właśnie w SIMP-ie którego był Prezesem. Swoją ujmującą i charyzmatyczną osobowością odcisnął pozytywne piętno w pracy stowarzyszeniowej SIMP i NOT budując prestiż ludzi techniki.


  Doświadczaliśmy od Niego zawsze pomocnej dłoni oraz zwykłej ludzkiej życzliwości. Był autorem licznych publikacji i monografii naukowych, wychowawcą wielu pokoleń studentów i pracowników nauki. Został uhonorowany wszystkimi odznaczeniami SIMP i NOT. Drogi Kazimierzu, żyłeś szybko i może zbyt intensywnie – odszedłeś nagle i niespodziewanie, zostawiając nas w żalu i smutku. Rodzinę i bliskich śp. Profesora w imieniu Zarządu Głównego w Warszawie oraz Oddziału Rzeszowskiego SIMP jak również FSNT-NOT w Warszawie i Rzeszowie jak i własnym, proszę o przyjęcie wyrazów głębokiego współczucia.


  Żegnaj Kolego i Przyjacielu – pozostaniesz na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci!
  Sit tibi terra levis!

  Janusz Dobrzański

 • W związku z realizacją projektu "Razem możemy więcej" podajemy terminy szkoleń na - "Moduł II - Aspekty formalne tworzenia partnerstw oraz zarządzanie projektami partnerskimi":


  Luty
  24-25.02.2012


  Marzec
  23-24.03.2012
  30-31.03.2012


  Kwiecień
  13-14.04.2012


  Prosimy o wybranie dla Państwa dogodnych terminów i zgłaszanie się do Biura Projektu - Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Rzeszowie, ul. Kopernika 1.


  Osoba do kontaktu: Iga Musz-Dobrzańska, tel. 17 862-13-91. Dziękujemy

Wykaz stowarzyszeń, które do tej pory zgłosiły się na wybrane terminy
- tabelka będzie na bieżąco uaktualniana.

Lp.

24-25.02.2012

23-24.03.2012

30-31.03.2012

13-14.04.2012

1.

SIMP

SITLiD

PZITB

SITK

2.

SIMP

SGP

PZITB

SITK

3.

SITR

SGP

PZITB

SITK

4.

SEP

SGP

SITWM

SITSpoż

5.

SITPNiG

SITLiDZ

SITWM

PZITS

6.

SITPNiG

SITLiDZ

SITWM

SEP

7.

SITPNiG

SITLiD

STOP

PZITS

8.

SITR

PWKTiR

STOP

SITPCh

9.

SITO

PWKTiR

STOP

SITPCh

10.

SITR

SITO

SITG

SITPCh

11.

STC

SITO

SITG

SITP

12.

STC

SITMB

SITG

SITP

13.

STC

SIMP

SITPH

SEP

14.

WKTIR

SIMP

SITPH

SITO

15.

SITSpoż.

PZITS

SITPH

16.

---

SITspoż.

Ilość miejsc na termin 24-25.02.2012 została już wyczerpana.

Ilość miejsc na termin 30-31.03.2012 została już wyczerpana.


 • Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się w poniedziałek z przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Akademii Inżynierskiej. Krótką relację z tego spotkania można obejrzeć na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.