• Naczelna Organizacja Techniczna
  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie

  adres:
   
  ul. Kopernika 1
  35-959 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 862-13-91
  17 853-44-29
  e-mail:

  fsntnot@poczta.onet.pl


  Dyrektor biura NOT w Rzeszowie: mgr Bogdan Szupernak


 • Misja FSNT-NOT:

  Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Aktualności:


dodano 24.12.2016r.

width=

width=


 • dodano 29.11.2016r.

  Szkolenie z zakresu "Doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin"


  W dniu 15 grudnia 2016 roku odbędzie się szkolenie z zakresu "Doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin" - szkolenie uzupełniające. Szkolenie odbędzie się w Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie, ul. Kopernika 1 od godz. 8.30 w sali nr 12 na I piętrze. ZAPRASZAMY !


 • dodano 30.05.2016r.


  Szkolenie z zakresu "Doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin"


  W dniach 16-17 i 20 czerwca 2016 roku odbędzie się szkolenie z zakresu "Doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin" - szkolenie podstawowe. Szkolenie odbędzie się w Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie, ul. Kopernika 1 od godz. 9.00 w sali nr 12 na I piętrze.

  ZAPRASZAMY !


 • odświeżono 25.05.2016r.

  Zaprosznie na XXV Kongres Techników Polskich organizoway wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich, które odbędą się w dniach 16 - 18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu.

  www.ktp.enot.pl


  www.szip.org.pl  width=

 • dodano 28.04.2016r.

  LOKALE DO WYNAJĘCIA


  Do wynajęcia trzy pokoje biurowe (o powierzchni ok 15 m2 każdy)

  Do wynajęcia pomieszczenie biurowe (o powierzchni 55 m2)

  Do wynajęcia "KAWIARNIA" (o powierzchni ok 140 m2)


  Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu można uzyskać w Sekretariacie Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie, pokój 24 II piętro. ZAPRASZAMY !!!


 • dodano 14.04.2016r.

  width=

  ś.p. STEFAN PACUŁA

  2.11.1931 - 13.04.2016


  Uroczystości pogrzebowe ś.p. Stefana Pacuły odbędą się 22 kwietnia 2016 roku o godz. 13.30 na Cmentarzu Pobitno, ul. Lwowska 33 w Rzeszowie. • dodano 26.11.2015r.
  ZAPRASZAMY na szkolenie podstawowe poświęcone "Doradztwu dotyczącemu środków ochrony roślin", które odbędzie się w dniach 9-10-11 grudnia 2015 roku w Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Rzeszowie, ul. Kopernika 1.
  Telefon kontaktowy 17 862 13 91
  Szkolenie rozpoczynamy od godz. 9.00


 • dodano 2.02.2015r.
  Decyzją Rady Krajowej FSNT-NOT z dnia 2 lutego 2015 r. ustanowiono
  ROK 2015 ROKIEM JUBILEUSZOWYM
  W bieżącym roku mijają rocznice:
  180 rocznica założenia przez gen. Józefa Bema Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu
  110 rocznica oddania do użytku Domu Technika w Warszawie
  70-lecie powstania Naczelnej Organizacji Technicznej
  60-lecie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT


 • dodano 7.10.2014r.
  Niniejszym informujemy, że Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Rzeszowie z dniem 7.10.2014 roku została członkiem Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza (SGPPL). Nasze zabiegi i starania uwieńczone zostały powodzeniem przyjęcia nas do powyższego Klastra z czego jesteśmy dumni. Duże znaczenie w tej nominacji miały prestiżowy, unowocześniony wygląd naszego budynku.


 • dodano 6.10.2014r.
  Do wynajęcia biuro o powierzchni 15,5 m w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie, ul. Kopernika 1, piętro III - kontakt 17 862 13 91

Archiwum wiadomości

O projekcie:


Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie realizuje projekt "Razem możemy więcej". Rozwój potencjału trzeciego sektora finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl) ma na celu stworzenie lokalnego, regionalnego, branżowego forum, sieci, porozumienia organizacji pozarządowych służących wzajemnej wymianie informacji i podejmowaniu wspólnych działań lub wzmocnieniu już istniejących tego typu forów, sieci, porozumień.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału 20 organizacji pozarządowych stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • 1. Podniesienie zdolności organizacji pozarządowych działających w ramach federacji.
 • 2. Podniesienie zdolności organizacji pozarządowych do współdziałania z administracją w zakresie realizacji zadań publicznych.


Stowarzyszenia naukowo-techniczne biorące udział w projekcie:


 • Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

  STOP zajmuje się m.in. popularyzacją wiedzy odlewniczej i zawodu odlewnika. Udostępniania odlewnikom kontakty z zagranicą. Popularyzuje tradycje odlewnicze. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST.

 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

  PZITS organizuje m.in. seminaria techniczne, kursy na uprawnienia energetyczne z zakresu systemów grzewczych i gazownictwa, czy też szkolenia z zakresu inżynierii środowiska. Przeprowadza także egzaminy na uprawnienia energetyczne.

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa

  SITR w swoich zadaniach ma między innymi organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, przyczyniających się do rozwoju i postępu w rolnictwie. SITR prowadzi działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości, czy też rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Podstawowymi celami PZITB są m.in. dbałość o właściwy poziom zawodowy, moralny etyczny oraz godność i solidarność zawodową swoich członków. PZITB prowadzi działalność informacyjną dotyczącą budownictwa, w tym działalność wydawniczą oraz organizację ośrodków informacji technicznej.

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

  SITWM zrzesza na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników zainteresowanych gospodarowaniem wodą, problematyką budownictwa wodnego, melioracji, ochrony środowiska oraz specjalistów innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i kształtowaniem środowiska.

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

  SITO zajmuje się integrowaniem środowiska zawodowego ogrodników. Prowadzi kursy, szkolenia, wystawy i konkursy z zakresu ogrodnictwa, florystyki, pielęgnacji terenów zieleni. Stowarzyszenie to wykonuje także projekty, ekspertyzy i wyceny w zakresie ogrodnictwa i terenów zieleni.

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

  SITPNiG, będąc stowarzyszeniem naukowo-technicznym, służy przemysłowi naftowemu i gazowniczemu oraz swoim członkom, działając na rzecz użyteczności społecznej przy realizacji zadań publicznych.

 • Podkarpacki Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

  PWKTiR zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie szeroko rozumianej dziedziny - ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Popularyzuje działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach (szkolenia itp.), jak również w szkołach m.in. poprzez organizację Olimpiad: Wiedzy o Wynalazczości i Innowacji Technicznych.

 • Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

  SITLiD jest organizacją propagującą rozwój nowoczesnej myśli leśnej, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzowaniem w społeczeństwie wiedzy z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska. Stowarzyszenie organizuje szkolenia zawodowe, sympozja, wykłady.

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

  SITK wykonuje m.in. opracowania projektowo - kosztorysowe dróg, ulic i mostów, organizacji ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym, czy też wyceny majątku trwałego w firmach komunikacyjnych oraz infrastruktury komunikacyjnej.

 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich

  SEP jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącym dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, oraz osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą działalnością SEP.

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

  SIMP jest naukowo–technicznym stowarzyszeniem twórczym, którego podstawowymi działaniami są: rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków, a także tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzegania etyki zawodowej w ich działalności profesjonalnej i społecznej.

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

  Misją SITPChem jest propagowanie / upowszechnianie wiedzy inżynierskiej i patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wzajemną jedność interesów inżynierów i techników i przemysłu chemicznego.

 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich

  SGP jest pozarządową, dobrowolną organizacją osób fizycznych będących geodetami na podstawie dyplomu ukończenia studiów geodezyjnych lub dyplomu technika-geodety. Podstawa prawna działalności Stowarzyszenia wynika z rejestracji przez sąd rejestrowy na podstawie ustawy o stowarzyszeniach.